2010
02.27

Anywhere

از هر طرف که رفتم؛ جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت

No Comment.

Add Your Comment
*